Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

แผนการจัดการศึกษา

สารสนเทศ 2559

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

Tepe Online

Obec Awards

link สารสนเทศ

ห้องเรียนกีฬา

สารสนเทศเพื่อการประเมินผล

อ่านเถิดเด็กไทย

เนื้อหา

ประวัติผู้บริหาร

ให้เรตสมาชิก

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เป็นบุตรของคุณพ่อเพิ่ม – คุณแม่แผ้ว อินศรีไกร
เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2508
ภูมิลำเนาเดิม ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ประวัติการศึกษา
     สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดนาประดู่
     ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปัตตานี
     ระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูยะลา
     ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประวัติการรับราชการ
     อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านโคกหมัก อำเภอหนองจิก
     อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านโคนโนรี อำเภอโคกโพธิ์
     ศึกษานิเทศก์ สปอ.แม่ลาน
     ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา อำเภอแม่ลาน
     หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอมายอ
     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2
     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2
     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1
     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ประวัติการศึกษาดูงาน
     1 การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของสังคม พหุวัฒนธรรม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
     2 โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินโดนีเซีย
     3 โครงการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่สร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
     4 การศึกษาดูงานต่างประเทศ ประเทศฝรั่งเศส
     5 โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และศึกษาดูงานต่างประเทศ ประเทศเยอรมัน ประเทศสาธารณรัฐเชค ประเทศออสเตรีย          
        ประเทศฮังการี
     6 การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ประเทศนิวซีแลนด์
     7 การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศบรูไน
ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
     1 2536 จัตุถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 111 4 ข 115 4756 23 กุมภาพันธ์ 2537
     2 2538 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 113 4 ข 187 7767 15 มีนาคม 2539
     3 2542 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 117 4 ข 154 4811 22 กุมภาพันธ์ 2543
     4 2546 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 121 4 ข 234 5259 10 มีนาคม 2547
     5 2551 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 126 11 ข 116 5303 15 สิงหาคม 2552
ผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัล
ปี พ.ศ. ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบให้
     2545 สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
     2552 นวัตกรรมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ( ก.ต.ป.น.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รางวัลเกียรติยศ
     2532 ข้าราชการตัวอย่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
     2543 ผู้บริหารนอกสถานศึกษาดีเด่นระดับจังหวัด อันดับ 1 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี
     2549 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
     2553 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รักษาการผู้บริหาร

แนะนำ สพป.นบ.2

วารสารครูประถมนนท์ 2

ลิงค์น่าสนใจ

 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน