Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

แผนการจัดการศึกษา

สารสนเทศ 2559

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

Tepe Online

Obec Awards

link สารสนเทศ

ห้องเรียนกีฬา

สารสนเทศเพื่อการประเมินผล

อ่านเถิดเด็กไทย

แจ้งยืนยันรายชื่อผู้เข้าอบรมลูกเสือวิชาความรู้ขั้นพื้นฐานและเปลี่ยนสถานที่ วันที่ 5 ก.พ.60

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

แจ้งยืนยันรายชื่อผู้เข้าอบรมลูกเสือวิชาความรู้ขั้นพื้นฐานและเปลี่ยนสถานที่ วันที่ 5 ก.พ.60 เป็นโรงเรียนพัฒนวิทย์ ซ นนทบุรี 46  (ใกล้กองสลาก)

สโมสรลูกเสือธีรราชประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่1/2560
1.กัญญาภัค สุภาพ
2.สุวรรณา พูลชื่น 
3.ธัญญารัตร ไตรสุทธิ์ 
4.มงคล ชาคิต มว่งมี 
5. มงคล ปวริศา หิรัญวงค์ 
6.น.ส อิศราวดี ศรีวิศาล
7.นาย ปุณยวีร์ ศรีวิศาล
8. นายพีระฤทธิ์ อุพาพรรณ
9.นางภัทรวดี อุเทนนาม
10. นางสาวธนภรณ์...สุวรรณนคร
11.นางกัญญ์ฐญาญ์ ชลวนารัตน์ 
12.นส.จุฬาลักษณ์ กองพล
13.วรรณี รสจันทร์
14.Ms.Pimchaya Issariyayingyos
15.น.ส.วิจาริณี บริบูรณ์
16.นาง อารยา วิทวัสกุล
17.นส.สายใจ ธรรมศิริ 
18.นส.พนาวรรณ ธรรมศิริ 
19.นส.แอน นิ่มครุฑ 
20.นางพเยาว์ โภชนาทาน 
21. นาง สุภาพ จรรยามั่น
22.ร.ต. ประคอง จักรตรี
23.นส.ณัฐนาฏ สังข์ทอง
24.นางศิริลักษณ์ บุตรครุฑ
25.นางกัญญาณี ชนะนนท์
26.นส.วิภาพร วรดูลย์
27.นส.จินตนา สะเล็ม
28.นส.มยุรฉัตร บุญวัฒนาพร
29.ดาบตำรวจ วัชรินทร์ สุวรรณเลขา
30.น.ส. สุณานิตย์ บุญเพชร
31.นายวรพจน์ แก้วจันทร์
32.นางวิภารัตน์ แก้วจันทร์
33.นางดาวรรณ สินทวี
34.นายกฤษณะ แจ่มจันทร์
35.นาง พัชรินทร์ แจ่มจันทร์
36.นส.สุกัญญา ก๋ำนารายณ์
37.นางวันทนา ศรีสว่าง
38.กาญจนา เกสาตร์
39.นางภรภัทร อรัญคีรี
40.นางสุภา รัตนประภา
41.น.ส. นิรมล ทิพย์พยอม
42.นายสมคิด โพธิ์ทอง
43.สายพิน อึ่งซ้้ง
44.นายโชติรันะ เจริญพานิช
45.ศิริพร เจริญพานิช
46.นางสําริฤทธิ ศรีเจริญ
47.นางสาวอุทัยรัตน์ บัวกล่ำ
48.นางสาวรุ่งนภา ปัญญาดี
49.นายมาณพ แสงงาม
50.นส.ณฐพร คำต๊ะ รร.วัดลากค้อน
51.นส.สุนิสา ประชากูล " "
52.นส.กรรณิกา วังคูงา. ". "
53.นส.จรรยาพร อ่อนแก้ว ". "
54.มิฑิตา ไหมทอง รร.บ้านคลองโต๊ะนุ้ย
55.นส.อังคณา ปานนก รร.วัดคลองชุมศรี
56.นส.อรุณ มีสัตย์ ". "
57.นางวัชราภรณ์ พลโลก ". "
58.นางกวิตาภรณ์ อติชาติเกษมกุล ". "
59.นางปัญจภูมิ หลาบคำ". "
60.นส.รังษินี เงางาม. ". "
61.นส.ศุภานัน ขวัญใจ". "
62.นส.ชงโค ลุประสงค์ ". "
63.นายภานุวัตร แสงแก้ว ". "
64.นายชัยฤกษ์ กลิ่นอ่วม. ". "
65.นายกฤษดา พัฒนธีรพูล". "
66.นายสุจริต พุ่มไม้. ". "
67.นายชูศักดิ์ ศรีจันทร์ รร.วัดอินทร์
68.นางสาวชไมพร บูรณพล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสพฐ.นนทบุรีเขต 2
69.ฐิติรัตน์. หามาลา
70.กำไรรัตน์. บรรจงอนุรีย์
71.สุรีรัตน. ทวีวรรณ
72.สายธาร. ปัญญวงศ์
73.ศิลิษา. นิลมานะ
74.เสาวลักษณ์. นามขันธ์
75.วิภาวรรณ. หวังโสม
76.รัชฏาพร. มะหาวาณิชย์วงศ์
77.น.ส.วิจาริณี บริบูรณ์
78.นาง อารยา วิทวัสกุล
79.นางกุณณัฏฐ์มาศ บุญวงษา
80.นาง สุภาพ จรรยามั่น
81.นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์รอน
82.นายนัทวุธ บุญคง
83.นายประนอม บุญรอด
84.นส.สาวิตรี มะลิ
85.นส.กนิษฐรินทร์ ยวงสะอาดธนา
86.นส.สุกัลยา คงถาวร
87.นส.นรีกาญจน์ ใจต๊ะวงศ์
88.นส.พลอยศรี ขาวลมัย
89.นส.ฐิตินันท ์ วรรักษ์
90.นส.วรรัตน์ หงษ์คำนึง
91.นส.มาลี เตนะ
92.นส.อมรรัตน์ อินทร์ประเสริฐ
93.นส.สราญรัตน์ อุทา
94.นส.เรณุกา ศรีหนองตุม95.นส.ดวงกมล หวังศุภกิจโกศล 

 

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ ชไมพร  062-4347008

Share

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

รักษาการผู้บริหาร

แนะนำ สพป.นบ.2

วารสารครูประถมนนท์ 2

ลิงค์น่าสนใจ

 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน