Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

แผนการจัดการศึกษา

สารสนเทศ 2559

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

Tepe Online

Obec Awards

link สารสนเทศ

ห้องเรียนกีฬา

สารสนเทศเพื่อการประเมินผล

อ่านเถิดเด็กไทย

ข้อมูลพื้นฐาน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

โลโก้ สพป.นนทบุรี เขต 2

 

ข้อมูลพื้นฐาน

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่กำหนดขึ้นตามโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 และตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  17 สิงหาคม 2553 เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลง เขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาซึ่งได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 เปลี่ยนแปลงเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ซึ่งเป็น 1 ใน 225 เขตพื้นที่การศึกษา อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จาก 1 ใน 5 องค์กรหลัก ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงสร้างใหม่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับที่ต่ำกว่าปริญญาภายในเขตพื้นที่การศึกษายกเว้นสถานศึกษาของรัฐบ างประเภทที่มีกฎหมายเฉพาะให้อยู่ภายใต้สังกัดอื่น เช่น สถานศึกษาของรัฐระดับอาชีวศึกษา, โรงเรียนเทศบาล, โรงเรียนเฉพาะทางที่จัดการศึกษาพิเศษ ฯลฯ ซึ่งในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีขอบข่ายความรับผิดชอบดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 ของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง  อำเภอไทรน้อย  และอำเภอปากเกร็ด

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีพื้นที่ประมาณ 487.877    ตารางกิโลเมตรมีเขตติดต่อ ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศใต้ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเมืองนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดนครปฐมมีแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่สำคัญหลายแห่งโดยเฉพาะริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและคลอง เช่น เกาะเกร็ด เป็นแหล่งเครื่องปั้นดินเผารวมทั้งเป็นศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านชาวมอญตั้งอยู่ใกล้กับวัดปรมัยยิกาวาสและสวนสมเด็จ ฯ อำเภอปากเกร็ด ตลาดน้ำบางคูเวียงอยู่ปากคลองบางคูเวียง อำเภอบางใหญ่ ตลาดน้ำอำเภอไทรน้อย ตั้งอยู่ริมคลองพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย ศูนย์สมุนไพรที่วัดสวนแก้ว ตั้งอยู่ที่อำเภอบางใหญ่

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 124 แห่ง จำแนกเป็นสถานศึกษาภาครัฐ จำนวน 64 แห่ง และ สถานศึกษาเอกชน จำนวน  60 แห่ง นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 25 แห่ง สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 3 จำนวน 9 แห่ง และสถานศึกษานอกสังกัดที่ตั้งอยู่ใน เขตพื้นที่ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี, โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร, วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง และโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 57) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้พัฒนาเว็บไซด์ http://www.nonedu2.net  เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อสื่อสารกับสำนักงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น     

แผนที่การเดินทาง

 

           

 

         

 

 

Share

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

รักษาการผู้บริหาร

แนะนำ สพป.นบ.2

วารสารครูประถมนนท์ 2

ลิงค์น่าสนใจ

 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน