Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

แผนการจัดการศึกษา

สารสนเทศ 2559

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

Tepe Online

Obec Awards

link สารสนเทศ

ห้องเรียนกีฬา

สารสนเทศเพื่อการประเมินผล

อ่านเถิดเด็กไทย

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
    79/4 หมู่ 6 ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

    (อาคารตั้งอยู่ภายในบางใหญ่ซิติ้)

     เบอร์โทรศัพท์และโทรสาร  0-2595-0530-4,  0-2595-0676 , 0-25950953       

    หน้าห้องผู้อำนวยการ                   เบอร์ภายใน  34

    ประชาสัมพันธ์                          เบอร์ภายใน  26

    กลุ่มศึกษานิทศ ติดตามประเมินผลฯ   เบอร์ภายใน  39 - 41  Fax 41

    กลุ่มอำนวยการ                         เบอร์ภายใน  28 , 30 - 32  Fax 31

    กลุ่มนโยบายและแผน                  เบอร์ภายใน  22 - 24  Fax 22 , 24

    กลุ่มบริหารงานบุคคล                   เบอร์ภายใน  18 - 20  Fax 19

    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    เบอร์ภายใน  11 - 14 , 33  Fax 12

    กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน         เบอร์ภายใน 15 - 17  Fax  15

    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา           เบอร์ภายใน  36 - 38  Fax  38

    หน่วยตรวจสอบภายใน                 เบอร์ภายใน  35  Fax 35

    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  เบอร์ภายใน  24  Fax  24

    คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2  เบอร์  0-25950276

 

Share

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

รักษาการผู้บริหาร

แนะนำ สพป.นบ.2

วารสารครูประถมนนท์ 2

ลิงค์น่าสนใจ

 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน